Lektor

Screenshot-2019-03-17-at-20.13.04.png
 

Jo Gibson je klinický špecializovaný fyzioterapeut z Royal Liverpool Hospital (Spojené kráľovstvo), oddelenie Horných končatín. Jo prednáša na medzinárodných a národných konferenciách o ramene. Jej záujmom výskumu je nestabilita ramenného kĺbu a motorické účenie. Jo je súčasne v tíme fyzioterapeutov pre vytrvalostných jazdcov za Veľkú Britániu. Je spoluautorom GOST (Guide for Orthopaedic Surgeons and Therapists) kni žky, Príručka pre ortopedických operatérov a terapeutov v súvislosti s pooperačným manažmentom horných končatín.


Ciele

 1. Predstaviť súčastnú literatúru zaoberajúcu sa dynamickej stability rameného pletenca a prebádať využitie v clinickom vyšetrovaní a liečbe.

 2. Predstaviť súčastnú literatúru zaoberajúcu sa patofyziológiou častých porúch ramena a opísať dopad na dynamické stabilizátori.

 1. Demonštrovať kľúčové vyšetrovacie postupy na prebádanie funkcie dynamických stabilizátorov ramena ako základ pre plánovanie liečby.

 2. Demonštrovaťkľúčovépostupyzaloženénasúčasnejevidenciiapriradiťdysfunkcie ramenného komplexu.

 3. Diskutovať o faktoroch ovplyvňujúcich výsledky a zvýšiť využívanie cvičení.

 4. Zvážiť význam komunikácie v súvislosti s pacientovou bolesťou.


Čo sa naučíte:

Na konci tohto kurzu budú účastníci schopní:

 1. Porozumieť súčasných konceptom dynamickej stability rameného kĺbu.

 2. Porozumieť súčasným teóriam vzhľadom k patofyziológii bežných problémov s ramenom a ich vplyvom na dynamic stabilitu ramenného komplexu.

 3. Vybudovať vedomosti o súčasných výskumoch týkajúcich sa liečby ramenných patológií založených na evidencii.

 4. Porozumieť kľúčovým vyšetrovacím a liečebným postupom za účelom úspešnej liečby ramenného kĺbu.

 5. Schopnosť rozhodnúť sa pre kľúčové liečebné postupy v manažmente bežých problémov s ramenných kĺbom založených na pohybovej dysfunkcii.

 6. Porozumieť kľúčovým faktorom vo zvyšovaní využívania cvičení.

 7. Porozumieť dôležitosti individualizovať edukáciu každého pacienta a moci reči pri ovplyvňovaní pacientovho prežívania bolesti.


Miesto: Slovensko (potvrdenie neskôr)

Dátum konania: 4-5. Apríl 2020

Cena: € 200,00 do - 15. Január 2020
€ 220,00 16. Január - 15. Marec 2020

Miesta: 25 miest

Kontakt:

André Heynes: andreheynes@hotmail.com

Milan Duda:  milanduda82@gmail.com


Platba + registrácia

PO PRIJATÍ UHRADENEJ ČIASTKY NA NÁŠ ÚČET STE ZÁVÄZNE REGISTROVANÍ. V PRÍPADE NEKONANIA SA KURZU VÁM BUDÚ PENIAZE ZASLANÉ SPÄŤ NA ÚČET DO 14 DNÍ ODO DŇA SKONČENIA REGISTRÁCIE (15.3.2020).

IBAN: SK05 0200 0000 0038 7350 1051
Variabilný symbol: rodné číslo
Konštantný symbol: 0619
Poznámka: Meno, Priezvisko, Adresa trvalého bydliska, Email adresa

Storno pravidlá

Vrátenie poplatku za kurz a zrušenie registrácie je možné do 15.2. 2020. Po dátume 15.2. 2020 nie je možné vrátenie uhradenej čiastky za kurz. Uhradením platby za kurz a registráciou súhlasíte so storno pravidlami.